สรุป POL3312 (PA313) การพัฒนาระบบราชการ

42฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL3312 (PA313) การพัฒนาระบบราชการ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ:การพัฒนาระบบราชการ

บทที่ 2 ระบบราชการและการบริหารราชการ

บทที่ 3 พฤติกรรมศาสตร์กับการบริหาร

บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร

บทที่ 5 เทคนิคการพัฒนาองค์กร

บทที่ 6 ผู้นำกับการพัฒนาองค์กร

บทที่ 7 ปัญหาของระบบราชการ: กรณีของต่างประเทศและของประเทศไทย

บทที่ 8 การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ:กรณีต่างประเทศ

บทที่ 9 การปฏิรูประบบราชการ:กรณีของไทย

บทที่ 10 การพัฒนาระบบราชการของไทยไปสู่ “ราชการยุคใหม่”

บทที่ 11 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

บทที่ 12 ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ

บทที่ 13 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระบบราชการไทย

ราคา 42  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์