สรุป POL3310 / PA311 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

32฿

รายละเอียด

POL3310 / PA311 สรุปการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
บทที่ 3 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในปะรเทศที่พัฒนาแล้ว
บทที่ 4 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา
บทที่ 5 การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบแนวใหม่
บทที่ 6 ทิศทางของการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

 

******บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์ *****