สรุป POL3302 (PA280) การวางแผนในภาครัฐ

37฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL3302 (PA280) การวางแผนในภาครัฐ

สารบัญ

ภาคที่ 1 นโยบาย

– ความหมายของนโยบายและนโยบายสาธารณะ

– ลักษณะทั่วไปของนโยบาย

– การศึกษานโยบายสาธารณะ

– กระบวนการของนโยบาย

ภาคที่ 2 แผน

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผน

– ความหมายของแผน

– ลักษณะทั่วๆ ไปของแผน

– ลักษณะหรือมิติของแผน

– ประเภทของแผนงาน

– แผนพัฒนา

– นักงานแผน

– รูปแบบในการวางแผน

– ขั้นตอนการวางแผน

– การวางแผนแบบทีมวางแผน

-การนำไปปฏิบัติ

ภาคที่ 3 โครงการ

– ความหมายของโครงการ

– กระบวนการของโครงการ

– คำศัพท์เกี่ยวกับนโยบาย/แผน/โครงการ

ราคา 37  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์