สรุป POL3300 (PA260) การบริหารการคลังและ

36฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL3300 (PA260) การบริหารการคลังและ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ( เอกสารหมายเลข 13 และ 197 )
บทที่ 1 ความหมายและแนวการศึกษาการบริหารการคลัง
บทที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดในการบริหารการคลัง
บทที่ 3 การบริหารการคลังภาครัฐ : ระดับมหภาค
บทที่ 4 การบริหารการคลังภาครัฐ : ระดับจุลภาค
บทที่ 5 ปัญหาการบริหารการคลังรัฐบาล
บทที่ 6 การบริหารการคลังรัฐวิสาหกิจ
บทที่ 7 การบริหารการคลังท้องถิ่น
บทที่ 8 การปฏิรูประบบการเงินการคลังและการแผรรูปรัฐวิสาหกิจ
ส่วนที่ 2 ( เอกสารหมายเลข 170 )
บทที่ 9 ความหมายและบทบาทของงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 10 วงจรงบประมาณ
บทที่ 11 แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
บทที่ 12 งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ
บทที่ 13 วิธีการงบประมาณของไทย
ราคา 36  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์