สรุป POL3112 (PS396) ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา

40฿

สรุปสาระสำคัญเป็นบท ๆ

รายละเอียด

สรุป POL3112 (PS396) ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา

สารบัญ

บทที่ 1 พุทธประวัติและสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยพุทธกาล

บทที่ 2 หลักธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนา

บทที่ 3 การกำเนิดรัฐตามแนวความคิดของพุทธศาสนา

บทที่ 4 ธรรมราชาตามแนวคิดของพุทธศาสนา

บทที่ 5 พระเจ้าอโศกมหาราช-ธรรมราชาในประวัติศาสตร์

บทที่ 6 พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทย

บทที่ 7 ประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนา

เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 กับหลักการประชาธิปไตย

การเลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย

ราคา 40  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์