สรุป POL3101 / PS316 วิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ

34฿

รายละเอียด

POL3101 / PS316 สรุปการเมืองเปรียบเทียบ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวทางศึกษาการปกครองเปรียบเทียบ : อดีตและปัจจุบัน
บทที่ 2 พัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่กับการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
บทที่ 4 ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
บทที่ 5 การเมืองเปรียบเทียบตามความคิดของแอลมอนด์
บทที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 7 การหล่อหลอมทางการเมือง
บทที่ 8 การวิเคราะห์ชนชั้นและการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 9 การศึกษาพรรคการเมืองเชิงเปรียบเทียบ
บทที่ 10 กลุ่มและอำนาจหลักการของการจัดองค์กรในระบบประชาธิปไตยพหุนิยม
บทที่ 11 สรุปปัญหาและข้อสังเกตบางประการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย