สรุป POL2303 (PA240) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

42฿

สรุปสาระสำคัญ ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL2303 (PA240) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน

บทที่ 3 การงานแผนทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือก

บทที่ 5 การกำหนดตำแหน่ง

บทที่ 6 การประเมินค่างาน

บทที่ 7 การกำหนดเงินเดือน

บทที่ 8 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 10 จิตวิทยาในการบริการทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 12 วินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

บทที่ 13 แรงงานสัมพันธ์

บทที่ 14 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 15 ปัจจัยที่มีผลกระทบ HRM และ HRD

บทที่ 16 แนวคิดในการพัฒนาของ UN, UNDP และ ESCAP

ข้อมูลเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และเศรษฐกิจพอเพียง

ราคา 42  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์