สรุป POL2303 / PA240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

44฿

รายละเอียด

POL2303 / PA240 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

เนื้อหาประกอบด้วย

ส่วนที่  1

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 กานวิเคราะห์งาน
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือก
บทที่ 5 การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 6 กาดรประเมินค่างาน
บทที่ 7 การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 8 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
บทที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 11 วินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
บทที่ 12 แรงงานสัมพันธ์

ส่วนที่ 2
บทที่ 13 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 14 สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 15 แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ UN
บทที่ 16 รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
บทที่ 17สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                                                                              บทที่ 18 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ เศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

****** บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์ *****