สรุป POL2302 (PA220) ระเบียบปฏิบัติราชการ

36฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL2302 (PA220) ระเบียบปฏิบัติราชการ

สารบัญ

บทที่ 1 เรื่องทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ

บทที่ 2 ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล

บทที่ 3 ความเป็นมาเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน

บทที่ 4 ก.พ. อ.ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.

บทที่ 5 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

บทที่ 6 ข้าราชการพลเรือน

บทที่ 7 ข้าราชการพลเรือนสามัญ

บทที่ 8 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

บทที่ 9 การย้าย การโอน และการสับเปลี่ยนหน้าที่

บทที่ 10 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

บทที่ 11 การรักษาจรรยาข้าราชการ

บทที่ 12 วินัยและการรักษาวินัย

บทที่ 13 การดำเนินการทางวินัย

บทที่ 14 การออกจากข้าราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

บทที่ 15 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

บทที่ 16 ระเบียบข้าราชการการเมือง

บทที่ 17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ภาคระเบียบงานสารบรรณ

บทที่ 1 ระเบียบงานสารบรรณ

บทที่ 2 ชนิดและแบบหนังสือราชการ

ราคา 36  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์