สรุป POL2300 (PA200) การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

48฿

สรุปสาระสำคัญ  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL2300 (PA200) การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

บทที่ 2 พัฒนาการและแนวโน้มของการศึกษาวิชาบริหารรัฐกิจ : ศึกษาในเชิงพาราไดม์

บทที่ 3 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 4 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

บทที่ 5 องค์การและการจัดรูปองค์การ

บทที่ 6 การบริหารงานคลังของรัฐบาล

บทที่ 7 การบริหารงานคลังของรัฐบาล

บทที่ 8 เทคนิคการบริหาร

บทที่ 9 เทคนิคเชิงปริมาณกับการนำมาใช้ในการบริหารรัฐกิจ

ราคา 48 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์