สรุป POL2200 (PS120) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

48฿

สรุปสาระสำคัญ

รายละเอียด

สรุป  POL2200 (PS120) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

สารบัญ

บทนำ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ผศ.ดร.เบ็ญจมาส จีนาพันธุ์)

ส่วนที่ 1 โดย รศ.ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

บทที่ 1 ผู้มีบทบาทในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บทที่ 2 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ภาคประวัติศาสตร์ (ผศ.ดร.วิทยา ชินบุตร)

ส่วนที่ 3 โดย ผศ.ดร.เบ็ญจมาส จีนาพันธุ์

บทที่ 1 นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy)

บทที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ (International Conflict)

บทที่ 3 การรุกราน (Aggression)

บทที่ 4 สงคราม (War)

บทที่ 5 สงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare)

บทที่ 6 สงครามทางการเมือง (Political Warfare)

บทที่ 7 สงครามเย็น (Cold War)

ส่วนที่ 4 โดย อ.ดร.เสาวภา งามประมวญ

บทที่ 1 องค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน

บทที่ 2 กฎหมายระหว่างประเทศ

 

ราคา 48  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์