สรุป POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง

46฿

สรุปสาระสำคัญแยกเป็นบท ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง

สารบัญ

บทที่ 1 ระบอบประชาธิปไตย

บทที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

บทที่ 4 ระบบการเลือกตั้ง

บทที่ 5 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

บทที่ 6 การเลือกตั้งในประเทศไทย

บทที่ 7 พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง

บทที่ 8 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บทที่ 9 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

บทที่ 10 รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการเลือกตั้งระบบใหม่

ภาคผนวก ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาไทย

พระราชบัญญัติที่สำคัญ

ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

ราคา 46  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์