สรุป POL2104 (PS215) พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

43฿

สรุปสาระสำคัญเป็นบท ๆ

รายละเอียด

สรุป POL2104 (PS215) พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

สารบัญ

ภาคที่ 1 พรรคการเมือง

ตอนที่ 1 ความทั่วไป

บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของพรรคการเมือง

บทที่ 2 หน้าที่และบทบาทขงพรรคการเมือง

บทที่ 3 กำเนิดและวิวัฒนาการของพรรคการเมือง

ตอนที่ 2 โครงสร้างของพรรคการเมือง

บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างพรรค

บทที่ 5 การจัดองค์การพรรค

บทที่ 6 สมาชิกพรรคการเมือง

บทที่ 7 องค์กรนำพรรคการเมือง

บทที่ 8 ปัจจัยการดำเนินงาน : แนวร่วมและการเงิน

ตอนที่ 3 ระบบพรรคการเมือง

บทที่ 9 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง 1 (ระบบพรรคเดียวและระบบสองพรรค)

บทที่ 10 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง 2 (ระบบหลายพรรคและระบบพรรคเด่นพรรคเดียว)

บทที่ 11 ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลจ่อจำนวนพรรคการเมือง

บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่าจำนวนพรรคกับระบอบการเมือง

ภาคที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 13 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 14 การแบ่งแยกประเภทของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 15 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 16 กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ

ตอนที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์ของไทย

บทที่ 17 ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ไทย

ภาคผนวก ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญและการเมืองไทย

รัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่สำคัญ

ราคา 43  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์