สรุป POL2104 / PS215 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

43฿

รายละเอียด

สรุป POL2104 / PS215  พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

เนื้อหาประกอบด้วย

ภาคที่ 1 พรรคการเมือง
ตอนที่ 1 ความทั่วไป
บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของพรรคการเมือง
บทที่ 2 หน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง
บทที่ 3 กำเนิดและการวิวัฒนาการของพรรคการเมือง
ตอนที่ 2 โครงสร้างของพรรคการเมือง
บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างพรรค
บทที่ 5 การจัดองค์การพรรค
บทที่ 6 สมาชิกพรรคการเมือง
บทที่ 7 องค์กรนำพรรคการเมือง
บทที่ 8 ปัจจัยการดำเนินงาน : แนวร่วมและการเงิน
ตอนที่ 3 ระบบพรรคการเมือง
บทที่ 9 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง 1 (ระบบพรรคเดียวและระบบสองพรรค)
บทที่ 10 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง 2 (ระบบหลายพรรคและระบบพรรคเด่นพรรคเดียว)
บทที่ 11 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อจำนวนพรรคการ เมือง
บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพรรคกับระบบการเมือง
ภาคที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์
บทที่ 13 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์
บทที่ 14 การแบ่งแยกประเภทของกลุ่มผลประโยชน์
บทที่ 15 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
บทที่ 16 กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ
ตอนที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์ของไทย
บทที่ 17 ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ไทย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

****** บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์ *****