สรุป POL2101 (PS190) ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง

39฿

สรุปสาระสำคัญเป็นบท  ๆ

รายละเอียด

สรุป  POL2101 (PS190) ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 นครรัฐกรีกและความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

บทที่ 3 เพลโต (Plato)

บทที่ 4 อริสโตเติล (Aristotle)

บทที่ 5 ความคิดทางการเมืองสมัยกรีกตอนปลายและโรมัน

บทที่ 6 ลัทธิตอยอิส์ (Stoicism)

บทที่ 7 คริสต์ศาสนาสมันต้นกับความคิดทางการเมือง

บทที่ 8 ความคิดทางการเมืองยุดโรมันเสื่อมอำนาจ

(ตอนที่ 1) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง

(ตอนที่ 2) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง

ราคา 39  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์