สรุป POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองไทย

52฿

รายละเอียด

สรุป POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองไทย

สารบัญ

ภาค 1 : ความนำทั่วไป

บทที่ 1 การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะ และลัทธิ

บทที่ 2 หลักประชาธิปไตย

ภาค 2 : ประวัติศาสตร์

บทที่ 3 สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์

บทที่ 4 ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475

บทที่ 5 กบฏ ปฏิวัติ รัฐประหาร

ภาค 3 : สถาบัน

บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ

บทที่ 7 พระมหากษัตริย์

บทที่ 8 คณะรัฐมนตรี

บทที่ 9 รัฐสภา

บทที่ 10 การบัญญัติกฎหมาย

บทที่ 11 ตุลาการ

บทที่ 12 พรรคการเมือง

บทที่ 13 กลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 14 การเลือกตั้ง

ภาค 4 : ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

บทที่ 15 การบริหารราชการ

บทที่ 16 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

บทที่ 17 การปกครองส่วนภูมิภาค

บทที่ 18 การปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก : ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

รายชื่อคณะมนตรี

ราคา 52  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์