สรุป MCS2390 / MC2108 / MC218 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

38฿

รายละเอียด

MCS2390 / MC2108 /MC218 สรุปเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

สารบัญ

บทที่ 1 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการสื่อสารมวลชน

บทที่ 2 จริยธรรม (Ethics) เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

บทที่ 3 สื่อสิ่งพิมพ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

บทที่ 4 การสื่อสารผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication : CMC )

บทที่ 5  สื่อออลไลน์และข่าวออนไลน์

บทที่ 6 เทคโนโยลีอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารมวลชน ( Internet Technology for Mass Communication )

บทที่ 7 บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตต่อกระบวนการสื่อสารมวลชน

( Role and Impact of Internet Technology to Mass Communication Process )

บทที่ 8 ผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนต่อสังคม

 

 

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย

***** บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์ *****