สรุป MCS1450 / MCS1400 / MC140 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

32฿

รายละเอียด

MCS1450 / MCS1400 / MC140 สรุปการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 2 การกำเนิดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โลก                                                                                                                          บทที่ 3 ประวัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย
บทที่ 4 ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 5 บทบาทหน้าที่และอิทธิพลวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                                                      บทที่ 6 แนวคิดการจัดระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 7 กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 8 โครงสร้างระบบการควบคุมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 9 การจัดองค์กรวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
บทที่ 10 การจัดองค์กรวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                                                                                    บทที่ 11 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในต่างประเทศ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย