สรุป ENS3104 / EN327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

51฿

รายละเอียด

ENS3104 / EN327 สรุปภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
ตอนที่ 1 : กลวิธีการอ่าน
     บทที่ 1 ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
     บทที่ 2 การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระ และการอ่านตีความ
ตอนที่ 2 : ทักษะการอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
     บทที่ 3 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างประโยค
     บทที่ 4 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์ และคำชี้แนะในบริบท
     บทที่ 5 การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
ตอนที่ 3 : ทักษะการอ่านงานวิชาการและการอ่านหนังสือ
     บทที่ 6 ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
Reading Passages
      Pre-test
      บทที่ 1 Passage 1-7
      บทที่ 2 Passage 1-6
      บทที่ 3 Passage 1-9
      บทที่ 4 Passage 1-12
      บทที่ 5 Passage 1-7
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย