สรุป ENG1002 (EN102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

35฿

สรุป ENG1002 (EN102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

รายละเอียด

สรุป ENG1002 (EN102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 Simple Present Tense

บทที่ 2 Simple Past Tense

บทที่ 3 Present Continuous Tense

บทที่ 4 Past Continuous Tense

บทที่ 5 Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense

บทที่ 6 Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense

บทที่ 7 Future Simple Tense, Future Continuous Tense,

Future Perfect Tense และ Future Perfect Continuous Tense

บทที่ 8 Conditional Clauses

บทที่ 9 Subjunctive Clauses

บทที่ 10 Passive Construction

บทที่ 11 Question Forms

บทที่ 12 Indirect Speech

Vocabulary

ราคา 35 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์