สรุปย่อ เทคนิคจำง่าย คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ 59

350฿

รายละเอียด

สรุปย่อ เทคนิคจำง่าย คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ 59

สารบัญ
– ประวัติกรมการปกครอง และผู้บริหาร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
– ความรู้ด้านเศรษฐกิจนโยบายและแผนพัฒนาฯ
– เครื่องมือการบริหารราชการแนวใหม่ (KM,SWOT ,BSC ,4p)
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง
– หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โครงการ Project Plannaing
– หลักการบริหาร เชิกรุก เชิงรับ
– เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
– หลักกฎหมายในความรับผิดชอบของปลัดอำเภอ กฎหมายโรงแรม,สถานบริการ,การพนัน,อาวุธปืน,โรงรับจำนำ,การค้าของเก่า,การเรี่นไร,การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– สรุปหลัก FLOWCHART รวมแบบพิมพ์ และกำหนดรายการขออนุญาต ค่าธรรมเนียม
– กฎหมายด้านการจัดระเบียบสังคม ร้านอินเทอร์เน็ต,พนันบอล,หอพัก,สถานบริการ เวลาเปิด-ปิด
– กฎหมายด้านทะเบียนราษฎร,ทะเบียนบัตร,ทะเบียนทั่วไป
– กฎหมยาการปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯแพทย์ สารวัตรฯ
– กองอาสารักษาดินแดน
– การอำนวนความเป็นธรรม ทางแพ่ง อาญา การชันสูตรพลิกศพ
– กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
– กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
– กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
– หลักภาษาอังกฤษ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
– กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
– ระเบียบงานสารบรรณ
– วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– กฎหมายปกครอง
– กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
– คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน อพป. ชรบ.
– กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ความอาญา
– รายนามสงค์เคราะห์ ภาษาอังกฤษ สำหรับการปกครอง

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย ปลัดอมรศักดิ์ และคณะ นบ. เกียรตินิยม อันดับ2 นม(ปริญญาโท) (มหาลัยธรรมศาสตร์)