สรุป+ข้อสอบ ป.ป.ท. นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

280฿

รายละเอียด

สรุป+ข้อสอบ ป.ป.ท. นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

สารบัญ

1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
– ความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท.
– ความเป็นมาและการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2551
2.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
– กฏหมายอาญา
– กฏหมายวิธีพิจราณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)พ.ศ.2559-2562
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
– ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2554
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
– อนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2557 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.ความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการสืบสวน สอบสวน และการไต่สวนข้อเท็จจริง
– การสืบสวนสอบสวนและการไต่สวนข้อเท็จจริง
– ศิลปะการสอบสวน-ซักถามปากคำ
– การสอบสวน
– การไต่สวน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
– แนวข้อสอบเข้า ป.ป.ท. ความรู้เกี่ยวกับ ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท.

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย ดร. ธนิต สุวรรเมนะ