รวมข้อสอบ 1000 ข้อพร้อมเฉลย จ.บริหารงานทั่วไป สกย. ใหม่ล่าสุดปี 57

175฿

รายละเอียด

รวมข้อสอบ 1000 ข้อพร้อมเฉลย จ.บริหารงานทั่วไป สกย. ใหม่ล่าสุดปี 57

สารบัญ
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การสอบ ฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี พ.ศ. 2557
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
1.3 ความสามารถทั่วไป
– อนุกรม
– โจทย์คณิตศาสตร์
– การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
– อุปมาอุปไมย
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
1.4 ความสามารถทางด้านภาษา
1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
– การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)
– การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 การเลขานุการ
ส่วนที่ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

 

ราคา 175 บาท
จัดทำโดย กลุมนักวิชาการ