พนักงานการเงินและการบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค

240฿

รายละเอียด

พนักงานการเงินและการบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค

* ความรู้เกี่ยวกับการประปา ส่วนภูมิภาค
* พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2552
* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการเงินและบัญชี
* การวิเคราะห์งบการเงิน
* หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
* แนวช้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
* กระบวนการงบประมาณ/การจัดทำงบประมาณ
* การวางระบบบัญชี
* การควบคุมภายในและตรวจสอบบัญชี
* ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
* สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบวิเคราะห์การเงิน
* แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ