ปลัดอำเภอ

399฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ปลัดอำเภอ

สารบัญ

เตรียมสอบปลัดอำเภอ
“ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง” เล่ม1
ความรู้ในหลักวิชาทางการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
– การเมืองการปกครอง
– หลักในการปกครองประเทศ
– หลักประชาธิปไตร
– วิวัฒนาการการปกครองของไทย
– การบริหารภาครัฐแนวใหม่
– การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่
– แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551- พ.ศ.2555
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
– รายงานสรุปสภาวะของประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทธศักราช 2550
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
– พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ราคา 399 บาท

จัดทำโดย บาลานซ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปลัดอำเภอ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*