ปลัดอำเภอ เล่ม 2

350฿

รายละเอียด

ปลัดอำเภอ เล่ม 2

สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
และกรมการปกครอง
– ประวัติกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
– โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
– ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
– การแบ่งส่วนราชการของกรมการปกครอง
– การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
– แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยและ
กรมการปกครอง
การปกครองท้องที่
– พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผูใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ.2551
– ดำเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
– งานทะเบียนราษฏร
– การดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ
– งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
ทะเบียนทั่วไป
– งานทะเบียนครอบครัว
– งานทะเบียนนิติกรรม
– งานทะเบียนพินัยกรรม
– งานทะเบียนชื่อบุคคล
– พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
– งานทะเบียนศาลเจ้า
– งานทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน
– งานทะเบียนเกาะ
– งานทะเบียนสัตว์พาหนะ
การอำนวยความเป็นธรรม
– การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง
– การสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
– การเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น
– การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
– การชันสูตรพลิกศพ
– การทำความเห็นแย้งคดีสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ
– การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
– การไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา
– การประณีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และการจัดระเบียบสังคม
– งานอาษารักษาดินแดน
– งานทะเบียนมูลนิธิ
– งานทะเบียนสมาคม
– กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน
– การพาและการใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง
– กฏหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
– กฏหมายเกี่ยวกับการเรี่ยไร
– กฏหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำ
– กฏหมายเกี่ยวกับการพนัน
– กฏหมายเกี่ยวกับโรงแรม
– กฏหมายเกี่ยวกับสถานบริการ
– แนวทางการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
– แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ
ราคา 350 บาท

จัดทำโดย บาลานซ์