ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

65฿

รายละเอียด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สารบัญ

ภาค 1 บททั่วไป

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

กฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ศ.2545

คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ

ราคา 65 บาท

จัดทำโดย สมชาติ พงษ์พัฒนาศิลป์/เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)