นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม

200฿

รายละเอียด

นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม

ประกอบด้วย
* สรุปกฎหมายอาญา
* สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
* แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
* แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ชุดที่ 4

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ