ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่า เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอ

380฿

รายละเอียด

ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่า เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอ

สารบัญ
• แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิการ
– ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการการติดตามและประเมินผล
– กฎหมายเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
• ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
– วิชา พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– วิชา พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– วิชา พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ววิชา พ.ร.บ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– วิชา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– วิชา ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– วิชา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– วิชา ประมวลกฎหมายอาญา
– วิชา ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์
– วิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจจารณาความอาญา
– วิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
• ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
• แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
– วิชา พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547
– วิชา พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
– วิชา ระเบียบสำนักทะเบียบกลางว่าด้วยการจัดทำระเบียบราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538
– วิชา พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
– วิชา งานทะเบียนทั่วไปและทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
– วิชา งานทะเบียนทั่วไปและทะเบียนครอบครัว
– วิชา พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
– วิชา พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
– วิชา พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478
– วิชา พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
– วิชา พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
– วิชา พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
– วิชา พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
– วิชา พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
– วิชา พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
– วิชา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
– วิชาภาษาอังกฤษ
• แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
• รวมข้อสอบเก่า

 

ราคา 380 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต