คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน BB-065

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาที่ดิน BB-065
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *แนวข้อสอบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                     *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ