คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สารบัญ
*วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณ)                                                   *โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                   *โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                                           *โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                      *วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านเหตุผล)           *โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                           *โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                                       *โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                                  *โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                  *วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)           *โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                     *โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                     *โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                            *โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                         *โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                               *วิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point ,Internet)            *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ