คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                *พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556                                                                             *ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538                                                                               *ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                                                           *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                   *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ