คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวี                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                            *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสังคมศาสตร์                                                                          *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                   *แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552   *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน                                         *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ