คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                    *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                    *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                             *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ