คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 BB-058

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 BB-058
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                    *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน                                                                   *การออกแบบและจัดทำรายละเอียดแบบแปลน                                                                      *วัสดุและการประมาณราคา                                                                                           *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                               *การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                            *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                             *แนวข้อสอบ โปรแกรม SketchUp                                                                             *แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.      *แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 3.                                                                *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                              

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ