คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง 
สารบัญ
*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                    *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                            *หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                      *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                  *แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้                                                                                   *จิตวิทยาการศึกษา                                                                                                      *แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา                                                                                   *สื่อและนวัตกรรมการศึกษา                                                                                            *แนวข้อสอบ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา                                                                        *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                      *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง 
สารบัญ
*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                    *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                         *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                            *หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                      *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                  *แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้                                                                                   *จิตวิทยาการศึกษา                                                                                                      *แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา                                                                                   *สื่อและนวัตกรรมการศึกษา                                                                                            *แนวข้อสอบ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา                                                                        *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                      *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                           

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ