คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพิธีการ                                                                                        *ความรู้ด้าน งานรับรองต่างๆ                                                                                          *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *ความรู้ด้านการเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                           *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้ด้าน การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                             *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน (Word, Excel, Powerpoint)             *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ