คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32899

270฿

รหัสสินค้า: KP-32899 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32899
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560  *การวิเคราะห์ *การวางแผน *การบริหารเชิงกลยุทธ์ *การจัดทำแผน/โครงการ *การติดตามประเมินผล *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) *นโยบายรัฐบาล *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) *การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 *แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) *เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น *เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 *เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. *เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.         

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ