คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                    *นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการฐานข้อมูล การใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมูล                                                 *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                          *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)       *ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                    *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                    *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                      *แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                264                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ