คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมศิลปากร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                             *การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                 *การบันทึกฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                     *การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                            *ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                       *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                      *การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                             *การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                              *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                     *ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                         *แนวข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                          *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 2.                                                                                   *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 4.                                                                                     *แนวข้อสอบ ห้องสมุด ชุดที่ 5.                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ