คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                               *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล                                            *ความรู้เกี่ยวกับสถิติ                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 3.                                                                                        *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ