คู่มือเตรียมสอบ+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณะสุข 3 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณะสุข 3 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
-ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ประเด็นยุทธศาสตร์และค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ประวัติความเป็นมาของการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
-การสาธารณสุข
-ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน
-พระราชบัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
-แนวข้อสอบสาธารณสุข
-สรุปพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรีบยร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-สรุผข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
-แนวข้อสอบการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
-แนวข้อสอบอาเซียน
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ