คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                         * นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    * แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     * แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         * แผนความมั่นคงแห่งชาติ                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็น                                                                    *มาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ                                                                   *กลศาสตร์ของไหล Fluid Mechanics                                                                                  *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                      *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 1                                                                                        *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 2.                                                                                                 *แนวข้อสอบวิศวกร ชุดที่ 3.                                                                                                 *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม