คู่มือเตรียมสอบวิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT.
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                         *แนวข้อสอบด้านมิติสัมพันธ์                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานขายด้านเทคนิคและงานบริการหลังการขาย                                                   *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม                                                                                   *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์