คู่มือเตรียมสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน                             *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                              *การประชาสัมพันธ์                                                                                                      *การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                        *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                   *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                           *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                            *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.