คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                  *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                       *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                       **การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                            *การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                            *การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                     *การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                               *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์