คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมํกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                                                                      *ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล                                          *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                          *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                      *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 *ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                            *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์