คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                   *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                    *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                            *ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                               *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                            *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                           *การบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                            *การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                  *การประสานงานและการบริการ                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                             *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                   *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                                 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ