คู่มือเตรียมสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การสุรา                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        *แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์