คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ( ไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)                                   *พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบประมวลกฎหมาย อาญา                                                                            *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                              *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                                 *แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์